NDOB 400,-K

EL. VAI 200,-K

KVTINA UML 450,-K

V̊K 125,-K

ODPAD. KO 50,-K

STROPN RASTR 100x100cm   200,-K/m2  

IDLE ALOUNN  200,-K

STOLEK 200,-K

KOBEREC 140,-K/m2

SKKA 900,-K

KUCHYKA  + OHVA VODY 2000,-K

CHLADNIKA   1200,-K

PULTOV VITRINA 100x50x100cm  1000,-K

PULTOV VITRINA 100x100x100cm  1000,-K

PODSTAVEC 50x50x50cm  500,-K

PODSTAVEC 50x50x100cm  600,-K

PODSTAVEC 100x100x50cm  600,-K

PODSTAVEC 100x50x100cm  700,-K

PODSTAVEC 100x100x100cm  800,-K

PANEL 100x250cm 400,-K

REGL 700,-K

VITRINA 100x50x250cm  1500,-K

VITRINA 100x100x250cm  2000,-K

STNA SKLO 49x250cm  400,-K

STNA PROSKLEN    99x250cm        500,-K

POLICE 3x 600,-K

PANEL 25x250cm 250,-K

PANEL 50x250cm 280,-K

PANEL 70x250cm 300,-K

PANEL OBLOUK .75,100,150cm 300, 400, 500,-K

DVEE SHRNOVAC  600,-K